N a č í t a v a m . . .

Športový klub Vrakuňa Bratislava

Občianske združenie

IČO: 30 813 671

Poľnohospodárska 8257/2, 821 07 Bratislava

_______________________________________________________________________________________________

 

Vyhlásenie zámeru  na nájom nebytových priestorov

v objekte ŠK Vrakuňa

 na Poľnohospodárskej ulici v Bratislave

 

Športový klub Vrakuňa ako nájomca športového areálu na základe zmluvy o nájme č. 284/2017 zo dňa 28.12.2017 vyhlasuje súťaž na podnájom časti  prenajatého objektu pre účely:

 • bufetu  -  predaj jednoduchého jedla s občerstvením,

 • zriadenie exteriérového posedenia  - letnej terasy pred bufetom,

s celotýždňovou prevádzkou a so súťažnými podmienkami:

 

 1. Trvanie súťaže od 15. 01. 2024-29.01.2024.

           

2. Termín a miesto prevzatia súťažných podmienok:

Súťažné podklady – tlačivá záväzných ponúk, je možné získať na webovom sídle vyhlasovateľa www.skvrakuna.sk, alebo osobne  prevziať, prípadne  nahliadnuť do listu vlastníctva, pôdorysu v termíne od 15.01.2024 po dohode s kontaktnou osobou - prezidentom klubu priamo v sídle združenia.

 

 1. Miesto a čas obhliadky:

 Obhliadku predmetu súťaže je možné vykonať od 15.01.2024 vo vopred dohodnutom termíne  v predmete nájmu, kontaktná osoba: Andrej Ravasz, tel. 0908 858 864

 

 1. Doba nájmu:

Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu určitú v trvaní 5 rokov.

 

 1. Účel nájmu:

Zriadenie bufetu na predaj  občerstvenia nápojov a jednoduchého jedla:

Napr: hot dogy, bagety, klobásy, grilované mäso, croissanty, domáce pagáče, koláčiky, langoše, palacinky, zemiakové placky, cukrovinky, vafle, ovocné šťavy, kávu, čaj, víno, zmrzlinu, nealko nápoje a pivo v plechovkách, čapované nealko nápoje a  čapované alkoholické pivo s 10-12 stupňovitosťou, víno, prosseco, biely alkohol.

     Prenajímateľ vylučuje z predaja v exteriérovom posedení akýkoľvek výrobok v sklenenom obale (fľaša, pohár) vzhľadom na lokalitu športového areálu  a možný výskyt rozbitého skla, realizovať separáciu odpadu na vlastné náklady.

 

 

 

 

 

6 . Kritéria posudzovania súťažných návrhov:

     45 % - výška ponúknutého nájmu

     45 % -  vizualizácia predmetu nájmu

     10 % - splnenie podmienky prevádzkovania gastronomických služieb

                 

 7. Výška nájmu a podmienky:             

-   veľkosť predmetu nájmu vo výmere 86 m2,

-   cena nájmu   minimálne 600,- Eur/mesačne

-   veľkosť exteriérového sedenia vo výmere  50 m2,

- cena nájmu minimálne 50 Eur/mesačne za nájom priestranstva pod zriadeným exteriérovým sedením, resp. využívaním plochy v okolí bufetu (ďalej len „predmet nájmu“),

 

 

 1. Podmienky účasti v súťaži:

 Splnenie podmienky oprávnenia podnikať v predmetnej oblasti v súlade s obchodným registrom alebo živnostenským registrom, ktoré súťažiaci vykonával minimálne jeden rok pred podaním súťažného návrhu v gastronomickej oblasti. Uvedené písomne potvrdí referenciami o doterajšej činnosti.

Čestné prehlásenie, že navrhovateľ nemá záväzky voči mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, príslušnému daňovému úradu, sociálnej poisťovni, ktorejkoľvek zdravotnej poisťovni, nie je v likvidácii ani v konkurze, ani že voči nemu nie je vedené žiadne exekučné konanie.

 

 

 

Vyhlasovateľ - budúci prenajímateľ poskytne nájomcovi ochranu vloženej investície formou ochrany dĺžky nájomného vzťahu založeného  zmluvou na 5 rokov za podmienky dodržiavania dohodnutých zmluvných podmienok. Nájomca bude zmluvne zaviazaný, že v prípade zániku platnosti zmluvy až v čase po uplynutí ochrannej lehoty nebude požadovať  od prenajímateľa náhradu vloženej investície.

 

Nájomca bude počas doby vykonávania rekonštrukcie a úpravy objektu uhrádzať nájomné vo výške 50,00 Eur/mesačne za objekt ako celok do dňa začatia výkonu činnosti v predmete nájmu, kedy začne uhrádzať  výšku nájomného v zmysle zmluvy o nájme (najdlhšie do 31.3.2024).

 

 1. Predkladateľ súťažného návrhu:

 • k súťažnému návrhu pripojiť referencie o doterajšej činnosti v oblasti gastronomických služieb,

 • predloží vizualizáciu novovzniknutého predmetu nájmu,

 • súťažiaci záväzne prehlási, že na vlastné náklady zabezpečí po vydaní príslušných povolení stavebným úradom ako aj iných dotknutých štátnych orgánov a inštitúcií predmet nájmu v zmysle požadovaných podmienok k uzatvoreniu nájomného vzťahu s vyhlasovateľom súťaže,

 • prehlási, že po uplynutí doby nájmu sa predmet nájmu a vložené investície do neho stanú majetkom mestskej časti, ako vlastníka objektu, v prípade predčasného ukončenia nájomného vzťahu sa mestská časť zmluvne zaviaže k úhrade pomernej výške preukázateľne (finančné doklady – faktúry) vynaložených nákladov za vložené investície.

 

 1. Vyhlásenie navrhovateľa – nájomcu- fyzickej osoby oprávnená v zmysle živnostenského oprávnenia – o súhlase so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

 1. Súťažný návrh musí byť vypracovaný v slovenskom jazyku v jednom vyhotovení podpísaný účastníkom súťaže.

 

 1. Každý účastník súťaže môže podať iba jeden návrh na uzatvorenie zmluvy.

 

 1. Návrh podaný neskôr tým istým účastníkom súťaže ruší jeho predchádzajúce podané

         návrhy.

 

 1. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budú doručené po termíne stanovenom                         vo vyhlásení súťaže.

 

 1. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy. Odmietnutie predložených návrhov odošle vyhlasovateľ účastníkom listom do 15 dní odo dňa vyhodnotenia súťaže.

 

 1. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade zistenia neúplnosti súťažného návrhu                     z hľadiska vyhlásených požiadaviek vyradiť súťažný návrh zo súťaže.

 

 

 

 

 

 

 1. Vyhlasovateľ neuhrádza účastníkom súťaže náklady spojené s ich účasťou v tejto  súťaži a účastníci súťaže v plnej miere znášajú všetky náklady (za predloženú vizualizáciu, poštovné poplatky, atď.) s ich účasťou v súťaži.

 

 1. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu o nájme výlučne len s víťazom súťaže.

 

 1. 18. Obsah súťažného  návrhu:

      Ponuka nájomného.

      Požadované náležitosti súťažného návrhu na uzavretie nájomnej zmluvy:                

       Súťažný návrh predložený vo forme vyplneného tlačiva súťažného návrhu na uzavretie zmluvného vzťahu, musí byť spracovaný v slovenskom jazyku. Treba ho predložiť v jednom vyhotovení riadne a vlastnoručne podpísaných účastníkom súťaže. Musí obsahovať najmä:

  

              a) Identifikačné údaje vyhlasovateľa, meno a priezvisko štatutára, označenie bankového spojenia,

              b) Identifikačné údaje účastníka súťaže:

                  1. ak ide o právnickú osobu: obchodné meno, meno a priezvisko štatutára, adresu

                       sídla, IČO, DIČ, označenie bankového spojenia, z ktorého bude poukázané

                       nájomné, číslo telefónu, e-mail,

                     2. ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa: meno a priezvisko, rodné priezvisko, adresu miesta podnikania, číslo živnostenského oprávnenia, IČO, DIČ, označenie bankového spojenia, z ktorého bude poukázané nájomné, číslo telefónu, e-mail,

             c) predmet súťaže,

             d) návrh výšky nájomného za nájom predmetu nájmu,

          e) tlačivo súťažného návrhu zmluvy o nájme  je prílohou súťažných podmienok, v  ktorom je účastník je povinný doplniť údaje  a návrh vlastnoručne podpísať.

 

    Účastník súťaže je povinný  k súťažnému návrhu musí priložiť požadované prílohy (vizualizáciu predmetu nájmu, terasy, záväznú výšku vložených investícií).

 

 1. 19. Kontaktná osoba vyhlasovateľa:

 Meno a priezvisko: Andrej Ravasz

 Telefón: 0908 858 864

 E-mail: info@skvrakuna.sk

 

 1. Spôsob podávania súťažných návrhov:

Navrhovatelia sú povinní doručiť záväzné súťažné návrhy v zalepenej obálke  s uvedením obchodného mena a sídla právnickej osoby zapísanej v obchodnom registri, alebo fyzickej osoby zapísanej v živnostenskom registri  na adresu:

Miestny úrad  Bratislava-Vrakuňa, Šíravská ul. č. 7, 821 07  Bratislava

alebo osobne do podateľne miestneho úradu, resp. zaslať poštou tak, aby boli doručené   do uvedeného termínu s označením:

 

       Heslo: „Súťaž – ŠK Vrakuňa – bufet s občerstvením“,  NEOTVÁRAŤ !“  

 

 1. Lehota na podávanie súťažných návrhov:

Záväzné súťažné návrhy je možné podávať v termíne od 15.01.2024 do 29.01.2024 do 15,00 hod.

 

 

 

 

 

 

 

Pri záväzných súťažných návrhoch doručených poštou je rozhodujúci dátum podacej pečiatky. Záväzné súťažné návrhy nemôžu navrhovatelia po podaní nijako zmeniť, dopĺňať a upravovať.

Do súťaže nemožno zaradiť  návrhy, ktoré boli predložené po termíne určenom v týchto súťažných podmienkach, ani návrhy, ktorých obsah nezodpovedá súťažným podmienkam. Takéto návrhy komisia odmietne.

 

Navrhovatelia v plnej miere znášajú všetky náklady spojené s ich účasťou v súťaži (vypracovanie vizualizácie, poštové  a iné poplatky).

 

Po uplynutí lehoty na predkladanie súťažných návrhov sa budú obálky so súťažnými návrhmi otvárať a vyhodnocovať členmi menovanej súťažnej komisie najneskôr do 10  dní  od ukončenia súťaže.

 

 1. Vyhlásenie výsledkov súťaže, lehota na uzatvorenie zmluvy:

     Vybraný uchádzač súťaže, ktorému bolo určenou vyhodnocovacou komisiou pridelené poradové číslo 1 a po posúdení správnosti vyhodnotenia predmetnej súťaže, že jeho súťažný návrh bol vyhodnotený ako víťazný, bude tento bezodkladne písomne upovedomený a následne vyhlasovateľ súťaže vyzve víťaza súťaže k podpísaniu  nájomnej zmluvy v lehote najneskôr do 7 dní od vyhodnotenia súťaže. 

 

Výsledky súťaže budú zverejnené na webovej stránke vyhlasovateľa súťaže www.skvrakuna.sk najneskôr do 30 dní od vyhodnotenia súťaže.

 

23. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:

     Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek do prijatia návrhu a podpisu zmluvy o nájme zrušiť túto  súťaž. O zrušení súťaže budú účastníci súťaže, ktorí podali návrhy, písomne vyrozumení. Zrušenie súťaže bude uverejnené na webovej stránke vyhlasovateľa súťaže www.skvrakuna.sk.

  

     Predĺžiť lehotu na oznámenie  výberu najvhodnejšieho súťažného návrhu.

 

     Odmietnuť všetky predložené súťažné návrhy.

 

     V prípade zistenia neúplnosti súťažného návrhu z hľadiska požiadaviek vyhlasovateľa uvedených v súťažných podkladoch, vyradiť návrh zo súťaže.

 

     Predložený návrh nie je možné meniť a obálky so súťažnými návrhmi sa budú otvárať a súťažné návrhy sa budú vyhodnocovať v termíne do  10 dní od ukončenia súťaže, t.j. do 8.2.2024. Otváranie obálok je neverejné.

 

     Vyhlásenie súťaže  bolo odsúhlasené mestskou časťou Bratislava-Vrakuňa ako vlastníkom objektu, v ktorom sa predmet súťaže nachádza.                

24.Vyplnenie súťažného návrhupríloha vyhlásenej súťaže

Súťažiaci sa môžu prihlásiť do súťaže predložením súťažného návrhu v termíne                                 od 15.01.2024 do 29.01.2024.

 

 

 

 

 

 

 

Súťažné návrhy je potrebné doručiť v stanovenom termíne najneskôr do  29.01.2024 do 15.00 hod. do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v uzatvorenej obálke s označením „Súťaž – ŠK Vrakuňa – bufet s občerstvením“, resp. zaslať poštou tak, aby boli doručené do uvedeného termínu.

 

 

 

Predložené súťažné návrhy budú posúdené  vyhlasovateľom súťaže a zástupcami vlastníka objektu Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a s víťazným uchádzačom bude  následne uzatvorená zmluva o nájme.

 

 

 

 

 

    V Bratislave 10.01.2024    

                                                                                    

                                                                                               Andrej Ravasz

                                                                                               prezident klubu                                                                     

Web shop

Tréningová výbava pre hráčov

TRENKY ŠK VRAKUŇA

Tento tovar si môžete zakúpiť u nášho dodávateľa ktorým je elvesport.com

15,82

Pozrieť produkt

TRÉNINGOVÝ NAKRČNÍK

Tento tovar si môžete zakúpiť u nášho dodávateľa ktorým je elvesport.com

13,50

Pozrieť produkt

ŠUŠTÁKOVÁ BUNDA ŠK

Tento tovar si môžete zakúpiť u nášho dodávateľa ktorým je elvesport.com

26,86 €

Pozrieť produkt

TRÉNINGOVÉ TRIČKO

Tento tovar si môžete zakúpiť u nášho dodávateľa ktorým je elvesport.com

11,50 €

Pozrieť produkt